Úvodní strana » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost SUITU websites SE (dále jen „Správce“), která tímto uživatele těchto webových stránek v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech.

Správce v rámci zpracování osobních údajů respektuje aplikovatelná pravidla a standardy ochrany osobních údajů a dodržuje zejména následující zásady:

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je dotčená osoba správci poskytla, a to zejména v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, z důvodu oprávněného zájmu Správce, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

Zdroje osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje získané zejména přímo od dotčených osob (prostřednictvím těchto webových stránek, registrací, vyplněním webového kontaktního formuláře, e‑mailem, telefonicky apod.) a dále získané z veřejně dostupných zdrojů (veřejné evidence, seznamy a rejstříky apod.).

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Účel zpracování osobních údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno zejména v jeho sídle, provozovnách a pobočkách k tomu pověřenými zaměstnanci Správce, případně k tomu určeným zpracovatelem. Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky a obdobných technologií, popř. i manuálním způsobem v případě osobních údajů shromážděných v listinné podobě, a to vždy za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce příslušná opatření k zajištění ochrany osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům neoprávněnou osobou, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému způsobu zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být Správce shromážděné osobní údaje zpřístupněny, jsou zavázány respektovat a hájit práva subjektů osobních údajů na ochranu jejich soukromí a jsou povinny postupovat dle platných a účinných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami vyplývajícími z příslušných právních předpisů jsou osobní údaje subjektů údajů zpracovávána po dobu nezbytně nutnou k zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů, případně z uzavřeného smluvního závazkového vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou z důvodu oprávněného důvodu Správce či pro účely plnění zákonných povinností Správce, nejdéle však po dobu 10 let.

Předávání osobních údajů jiným osobám

Správce zpřístupní osobní údaje subjektů údajů jiným osobám pouze v obvyklém rozsahu a pouze zpracovatelům či jiným příjemcům, typicky dodavatelům externích služeb, a to výhradně za dodržení všech zásad vyplývajících z aplikovatelných právních předpisů, zejména GDPR. Kromě toho mohou být osobní údaje zpřístupněny v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům Správce. Osobní údaje mohou být dále předány také příslušným správním orgánům či orgánům činným v trestním řízení.

Předávání osobních údajů do ciziny

Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány zejména na území EU. V případě, že budou osobní údaje předávány mimo EU, budou dodrženy všechny povinnosti vyplývající z GDPR.

Právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektů údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů takový souhlas nevyžaduje.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má dle GDPR zejména následující práva:

Právo na námitku

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů tzv. oprávněný zájem, má subjekt údajů právo kdykoliv vznést věcnou námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebudou osobní údaje dále zpracovávány, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad zájmy subjektu nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce.

 

Kontaktní informace

Kontaktní údaje Správce:

SUITU websites SE

Vinohradská 2165/48
120 00 Praha 2

info@suitu.cz

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách Správce.

Konzultace zdarma

Konzultace zdarma Ozveme se Vám a probereme vše potřebné

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů

Pole označená * jsou povinná.